Dzisiejsza data: poniedziałek, 1 września 2014 roku  Imieniny: Belindy, Bronisza, Idziego   
| DANE O SZKOLE | HISTORIA SZKOŁY | NASZ PATRON | PRZYDATNE LINKI | NASZE SUKCESY | KONTAKT | POCZTA | PRZETARGI |
SZKOŁA

WSPIERANIE ROZWOJU

DLA RODZICÓW I NIE TYLKO

NEWSLETTER
Jeśli chesz otrzymywać informacje dotyczące naszej miejscowości, strony internetowej - zapisz się do listy newslettera
zapisz wypisz
PROCEDURY SZKOLNE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7

IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE


I. Procedury ogólne

1.Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją na podstawie programu zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród młodzieży

2. Działania interwencyjne

II. Procedury wewnętrzne

1. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

2. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia

3. Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku szkolnego

4. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych

5. Zasady opieki nad uczniami w budynku szkolnym

6. Procedury udzielania pomocy przedmedycznej i lekarskiej

7. Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w szkole

8. Procedury działań dokumentujących pracę z uczniem o obniżonych wymaganiach

9. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków


 

 

 

 

 Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zlecone przez sędziego rodzinnego.

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia  31  stycznia  2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

W rozporządzeniu §10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

 

Działania interwencyjne

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji1 nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

5. Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.

7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.


1. Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych –  art.4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku szkolnego

 1. Wychowawca ustala z rodzicami sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych (w formie pisemnej z czytelnym podpisem rodzica).
 2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły.
 3. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 dnia każdego miesiąca wypełnia tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu.
 4. Również do 10 dnia każdego miesiąca wychowawca przekazuje pedagogowi wykaz uczniów, którzy maja nieusprawiedliwione nieobecności.
 5. O przewidywanej dłużej niż tydzień nieobecności ucznia  (np. pobyt w sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły.
 6. Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie (patrz pkt. 2) wychowawca natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów ucznia.
 7. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie lub poprzez wywiad środowiskowy. Rodzice mogą być również wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
 8. Jeżeli uczeń chce się zwolnić z ostatnich w danym dniu lekcji (np. z powodu wizyty u lekarza), powinien przynieść od rodzica informację na piśmie, potwierdzającą ten fakt.
 9. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej przez siebie lekcji.
 10. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami.
 11. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne), rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.
 12. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie, jednakże grzywny nie mogą przekroczyć łącznie sumy 10 000 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- zmiana opublikowana w Dz. U. z 1996 r. nr 146, poz. 680).
 13. Pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą ucznia pisemnie informuje Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego.

 

 

Procedury działań dokumentujących pracę z uczniem o obniżonych wymaganiach

 •  Na początku roku szkolnego wychowawca klasy zakłada teczkę wychowawcy klasy, w której gromadzi opinie i orzeczenia.
 •  Zwraca się do pedagoga szkolnego o wydanie opinii uczniów jego klasy, a następnie je kseruje. Pedagog szkolny posiada wykaz uczniów o obniżonych wymaganiach (do wglądu dla osób uprawnionych).
 •   Nauczyciele uczący w danej klasie zapoznają się z dokumentami wydanymi przez poradnię i stwierdzają, czy są tam wskazówki dotyczące pracy z uczniem na ich przedmiocie.
 •  Wnioski i zalecenia nauczyciele dołączają do własnej dokumentacji. (np. przy planie wynikowym danej klasy). Przestrzegają zaleceń poradni na zajęciach edukacyjnych. Gromadzą sprawdziany umiejętności dostosowane do możliwości ucznia – (co jest odpowiednio zaznaczone.)
 • Dostosowują wymagania, korzystając ze wskazań poradni, a także, jeśli jest taka potrzeba, z „Programem nauczania dla sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim” – współpracują z pedagogiem.
 • Nauczyciele przedmiotów gromadzą wytwory pracy ucznia  w indywidualnych teczkach (przez 2 lata szkolne) W teczce pracy z uczniem znajdują się:

- dane osobowe (imię i nazwisko, klasa….)

- opinia psychologiczno – pedagogiczna

- wskazówki do pracy „Karta zaleceń do indywidualnej pracy z uczniem”

- prace dzieci, karty pracy

 • Jeżeli prowadzący zajęcia wyrównawcze, nie jest nauczycielem ucznia (posiadającego opinię, orzeczenie poradni, ale zakwalifikowanego do zajęć wyrównawczych), musi stosować się do wskazówek zawartych w „Karcie zaleceń do indywidualnej pracy z uczniem” (dołączona do dokumentacji zespołów wyrównawczych).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr28. poz. 153, Nr 141. poz. 943, z 1998 r. Nr 117. poz.759. Nr 182, poz. 1126. z 2000r Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz, 239. Nr 48. poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122. poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194. Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz, 362. Nr 113, poz. 984. Wykładnia TK (Dz. U, z 1994 r, Nr45.poz. 184) ad. art. 36 ust. 5).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa u higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69).

 

Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w szkole

 

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.
 3. Telefon komórkowy oraz sprzęt elektroniczny (odtwarzacze MP) nie mogą być włączone na lekcjach. Można z nich korzystać wyłącznie w czasie przerw.
 4. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli i innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody.
 5. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu, jak i dyktafonu czy odtwarzacza MP.
 6. W czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP, nie można także korzystać ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej.
 7. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu, a następnie zdeponowania zabranego od ucznia urządzenia u dyrektora szkoły.
 8. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).
 9. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły, a rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkolny.
 10.  W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę ze sprawowania o 1 stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny z zachowania do nagannej.

Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować  skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego

 

Z życia szkoły


Aktualny czas
Kalendarz
«Wrzesień 2014»
NdPnWtŚr CzPtSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Ankieta
Jaki przedmiot lubisz najbardziej?
historia
j. angielski
j. polski
matematyka
muzyka
plastyka
przyroda
religia
technika
w-f
zajęcia komputerowe